Contact Us
   
Mrs.K.Bhavani
(M.A.,B.Ed)
Sree Vidyanikethan International School
Sanskruti Township, Pocharam,
Ghatkesar (M), R.R. Dist.- 500 088.
,
Andhra Pradesh.
: +91-(0)40-27196199
: +91-(0)40-27196082
: bhavanik@vidyanikethan.edu